fbpx

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА Про УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Богданова Іванна Геopгіївна  (далі – “Виконавець”), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України , пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – “Договір”) на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І Загальні положення.
1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Лекцій, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://photokyiv.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідної Лекції.

1.5. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони – Виконавець та Користувач.

1.7. Лекцій – виражена (майстер-клас, тренінг) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Лекцій – детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Лекції, ім’я лектора;

1.8.2. Дата та час Лекції;

1.8.3. Вартість Лекції.

1.8.4. Порядок оплати і т.д.

1.9. Відтворення (скачування) – така форма доступу Користувача до Лекції, при якому, здійснюється створення копії Лекції в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам’яті Пристроїв Користувача або без такого.

2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій, а саме організацію проходження Користувачем Лекції (тренінгу) або майстер-класу (далі – “Лекція”) на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти і здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Лекції, який їм купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тим, формат, кількість навчальних годин або графік занять т.д.) Лекцї (тренінгу) погоджується Сторонами в Лекції (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Лекцій, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Лекцій, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувача.

3. Умови надання послуг.

3.1. Дата Лекції визначається відповідно до Програми Лекцій.

3.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідної Лекції і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептірова

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач вибирає Лекцію на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідної Лекції Користувач оформляє заявку на консультацію або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Лекцій.

4. Права і обов’язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідної Програми Лекцій.

4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Лекції, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.

4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Лекції, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Лекцій.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;

 

5. Права та обов’язки Користувача.
5.1. Користувач має право:

5.2. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Лекцій.

5.3. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

Вартість послуг і порядок оплати.
6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених КористувачемWhen you’re looking for thesis writing help for your course, below are. As you learn to write on your own, To begin with, many instructional writing programs will work with you. You will have great advantages by practicing writing in a scrapbook fashion (this is the way most college textbooks are composed ) for thesis statement help a long time so that you know all the format characteristics that are typical in these kinds of books.

Лекцій.

6.2. Вартість конкретної Лекції визначається Виконавцем в Програмі Лекцій, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач прослухав Лекцію

7. Відповідальність Сторін.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСЕ ПОВ’ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. Виконавець НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ТРЕТІХ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ’ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ’ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів сша (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.
9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Лекції, разом з якою Користувач слухає дану Лекцію.

10. Обробка персональних даних.
10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, использовани е, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивних причин збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. Термін дії оферти.
11.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

12. Інтелектуальна власність.

12.1. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.2. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.3. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. Заключні положення.
13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. даного Договору, місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.

13.4. Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Реквізити Виконавця.

Фізична особа підприємець Богданова Іванна Геopгіївна

Адреса: Україна, м. Київ

ЄДРПОУ(ІПН) 2864822881

Р/р 26001056109920

IBAN № UA823807750000026001056109920

МФО: 380775, в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Виписки з ЄДР ЮО та ФОП, № запису 2 074 000 0000 025333 від 27.03.2015р.

Платник єдиного податку, ставка 5%, 3 група,
не платник ПДВ